Diksiyon ve Hitabet Kurs Programı

A-PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Diksiyon kursu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanmalıdır.

1. Diksiyon, kelimelerin doğru bir şekilde telaffuz edilmesi ve ses vurgularının doğru bir şekilde yapılmasıdır. Diksiyon sayesinde bir konuşmanın daha etkileyici olması sağlanabilmektedir. Diksiyon, radyoda, televizyonda veya kalabalık ortamlarda yapılan konuşmalarda önemli olduğu kadar günlük yaşamda da son derece önemlidir. Diksiyon eğitiminde kelimelerin doğru okunması ve vurguların doğru yerlerde yapılması önemlidir. Bu kurs programı ile bireylerin Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanması amaçlanmaktadır.

2. Programın uygulanmasında buluş, sunuş ve araştırma yoluyla öğretim yaklaşımlarından uygun olanları ve grupla öğretim yöntem ve teknikleri/ bireysel öğretim yöntem ve teknikleri uygulanmalıdır.

3. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

4. Program yaygın eğitim kurumlarında veya kurumlarca uygun görülen diğer yerlerde uygulanır.

5. Diksiyon kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. DEĞERLER Kurallara Uyma Sabır Sorumluluk Saygı Duyarlık Çalışkanlık

6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.

7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.

8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.

9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.

10. Program sonunda bireyin Diksiyon kurs düzeyinin ölçülmesi için değerlendirme yapılmalıdır. PROGRAMIN KREDİSİ Genel kurs programlarında kredilendirilme yapılmamaktadır.

B-PROGRAMIN SÜRESİ:

Kurs programının süresi; günde en fazla 8 ders saati uygulanacak şekilde toplam 40 ders saatidir. Sürelerin konulara göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

Güzel Konuşmaya Hazırlık: 10 SAAT

Konuşma Tekniği: 12 SAAT

Anlatım: 8 SAAT

Jest ve Mimikler: 10 SAAT