İngilizce Dil Öğretim Kursu

A- PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Örgün eğitim ve örgün eğitim çağı dışında kalan ve/veya herhangi bir nedenle eğitim kurumlarına devam edemeyen bireylerin yabancı dil eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu program hazırlanmıştır.

Bu kurs programı aşağıda belirtilen şemadan yola çıkılarak düzenlenmiştir. Bu şema, hedef dilde iletişim için gerekli olan bilgi (dil bilgisi, sesletim ve sözcük öğretimi) ve beceriler (konuşma, okuma, yazma ve dinleme) arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Programda toplam beş düzey (temel, başlangıç, orta, gelişmiş ve telaffuz) bulunmaktadır. Bu düzeylerde işlenecek olan konular programın içeriğinin toplam kurs süresine göre haftalık dağılımında gösterilmektedir. İçerik; konuların özelliğine göre aşamalı ve birbirinin ön koşulu olacak şekilde sıralanmıştır.

 I.Temel (Basic) düzeyde içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary) ve telaffuz (pronunciation) olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 9 adet ünite bulunmaktadır.  

II. Başlangıç (Intro) düzeyinde içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 8 adet ünite bulunmaktadır.  

III. Orta düzey (Middle Mastery) konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır Bu düzeyde 5 adet ünite bulunmaktadır.  

IV. Gelişmiş düzeyde (Senior mastery) içerik; konular (titles), işlevler (functions), kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation) ve dil bilgisi (grammar) olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Bu düzeyde 12 adet ünite bulunmaktadır.  

V. Düzeyde (Master Pronunciation) içerik; öğretim (instruction) ve uygulama olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Öğretim bölümünde sesli ve sessiz harflerin öğretimi, hece, kelime ve cümle vurguları ve tonlamaları yer almaktadır. Uygulama bölümünde ise ses

İletişimsel Yeterlik
Konuşma (speaking)
Dinleme (Listening)
Yazma (Writing)
Okuma (Reading)
Beceriler (Skills)
Kelime (Lexis)
Bilgi (Knowledge)
Sesletim (Pronunciation)
Dil Bilgisi (Grammar)

karşılaştırılması (sound contrasts), tekerlemeler (tongue twisters) ve gerekli sözcük yapıları (usefull phrases) bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümde gerekli dil işlevleri (functions) verilerek uygulamaya dönük alıştırmalar yapılır.

Konuların öğretiminde yararlanılacak öğretim yöntem ve teknikleri aşağıda belirtilmiştir:
A. Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 1. Gösteri (Demonstration)
 2. Soru-Cevap (Question and Answer)
 3. Drama ve Rol Yapma (Drama and Role-Play)
 4. Benzetim (Simulation)
 5. İkili ve Grup Çalışmaları (Pair-Work and Group Work)
 6. Eğitsel Oyunlar (Educational Games)
 7. İletişim Oyunları (Communication Games)
 8. Gramer Oyunları (Grammar Games)
B. Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 1.Bireyselleştirilmiş Öğretim (Individualized Instruction)
 2. Bilgisayar Destekli Öğretim (Computer-Assisted Instruction)

Bireysel öğretim yöntem ve teknikleri daha çok öğrencilerin sınıf dışı öğrenmelerinde yararlı olacak tekniklerdir. Bu programda kursiyerler bilgisayar destekli öğretim görmektedirler. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bilgisayar destekli öğretim ile öğrenciler daha iyi öğrenmekte ve bilgileri daha kalıcı olmaktadır. Bunun yanı sıra bilgisayar destekli öğretim öğrencilerin sistem üzerinde otomatik olarak ne kadar çalışıp çalışmadıklarını, ne kadar neyi öğrendiklerini veri tabanında saklayarak öğretmene bilgi vermede çok faydalıdır.

Bilgisayar destekli İngilizce dil öğreniminde kursiyerler bir yandan öğrenirken bir yandan da öğrendiklerinin pratiğini yaparlar ( İzle-öğren-pratik yap-oyna) .

İzle – Öğren – Pratik Yap - Oyna 

Tüm düzeylerde dersler bilgisayarlar üzerinden video görüntüsü ile başlar. Video içinde geçen konuşmalar paragraf halinde görülür ve üzerinde kelime bilgisi (vocabulary), telaffuz (pronunciation), dil bilgisi (grammar) konuları işlenir. Her bölümde ses kayıt, kaydedilen sesin dinlenmesi, telaffuzların karşılaştırılması bulunur. Öğretimin arkasından oyunlar ve testler gelir. Kursa başlarken kursiyerlere yerleştirme (placement) testi, düzeyler arasında ve son düzey sonunda ise kursiyerlerin yeterlilik seviyelerini ölçecek testler uygulanır. Yerleştirme sınavı kelime bilgisi (vocabulary), dil bilgisi (grammar), dinleme (listening) bölümlerinden oluşur. Bu sınavlar bilgisayar üzerinden uygulanır.

B- PROGRAMIN SÜRESİ:

I. DÜZEY: Temel (Basic) 150 Ders Saati
Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat
Toplam Süre: 10 hafta x 15 saat = 150 saat
II. DÜZEY: Başlangıç (Intro) 255 Ders Saati
Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat
Toplam Süre: 17 hafta x 15 saat = 255 saat
III. DÜZEY: Orta (Middle Mastery) 300 Ders Saati
Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat
Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat
IV. DÜZEY: Gelişmiş (Senior Mastery) 300 Ders Saati
Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat
Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat
V. DÜZEY: Telaffuz (Master Pronunciation) 300 Ders Saati
Haftalık Süre: Günde 3 saat x 5 Gün = 15 saat
Toplam Süre: 20 hafta x 15 saat = 300 saat