Yaratıcı Drama Kursu

A- PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Yaratıcı drama, herhangi bir konunun veya içeriğin; rol oynama, doğaçlama vb. tekniklerle bir grupla ve bu grubu oluşturan bireylerin kendi yaşantılarından yola çıkıp çocuk oyunları ve diğer oyunların özelliklerini de işe katarak oynuyormuş gibi süreçlerde canlandırılmasıdır. Yaratıcı drama, öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrendikleri bir süreçtir. Bu süreç boyunca öğrenciler sıralarında oturmak yerine derse etkin olarak katılmaktadırlar. Dersin içeriğinin öğrenciler tarafından özümsenmesi, içsel yaşantıya dönüşmesi, gözden geçirilip üzerinde düşünüldükten sonra dışa vurulması yaratıcı dramanın eğitsel amaçlarındandır. Bu programın hedefi bireye kendini doğru ve sağlıklı biçimde ifade etme becerileri kazandırmaktır. Böylelikle istenilen, sağlıklı ve duyarlı bireylerden oluşan toplum olma hedefine ulaşmaktır.

2. Konuların öğretiminde tüm drama tekniklerinden (doğaçlama, rol oynama vb.) yararlanılır.

3. Yaratıcı dramanın diğer sanat dallarıyla ilişkisine yönelik çalışmalarda, sergi ve müzelerde gezi ve incelemeler yapılır.

4. Konular işlenirken gerektiğinde alan uzmanları sınıf ortamına davet edilerek konunun daha zengin aktarımı sağlanır.

5. Yaratıcı drama eğitimi verilirken halı kaplı ya da tahta döşeli boş bir alan kullanılır.

6. 07-09 yaş grubu için ideal sınıf mevcudu 15 kişi olmalıdır.

7. Konular işlenirken katılımcıların diğer derslerden edindikleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri kullanmalarına fırsat verilir.

8. Bu programın sonucunda kursa katılan öğrencilere katıldıkları süre için katılım belgesi verilir.

B- PROGRAMIN SÜRESİ

Haftalık Süre: Haftanın bir gününde 2 ders saati

Toplam Süre: 30 hafta x 2 ders saati = 60 ders saati